In sa Mesa: Sos Produtos Agroalimentares Traditzionales

Unu biàgiu tècnicu pro cumprèndere ite sunt sos PAT
3 Gennàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Ite sunt sos Produtos Agroalimentares Traditzionales connoschidos comente produtos PAT? Pro lu cumprèndere faghimus unu biàgiu in intro de su limbàgiu tècnicu de sa matèria. Tando, amus a nàrrere ca sos Produtos Agroalimentares Traditzionales PAT sunt produtziones otènnidas pro mèdiu de mètodos de traballadura, cunservatzione e istajonadura omogèneos in totu su territòriu, fatos segundu regulas traditzionales e consolidadas e pro unu tempus chi non devet èssere inferiore a 25 annos.

Sa matèria est definida comente cunforma a su Decretu Legislativu n. 173/98 (art. 8), est a nàrrere su Decretu chi pertocat sa valorizatzione de su patrimòniu gastronòmicu pro s'individuatzione de sos "produtos traditzionales", e duncas pertocat sas protzeduras e sos critèrios de traballadura, cunservatzione e istajonadura puru.

patS'obietivu primàrgiu de sos PAT est su de promòvere e difùndere sas produtziones agroalimentares tìpicas e de calidade, in intro de unu programma integradu chi valorizet su patrimòniu culturale, artesanale e turìsticu natzionale. Galu, s'obietivu ùrtimu. imbetzes, est su de creare pro onni regione italiana una catalogatzione de produtziones e benes agroalimentares tìpicos e traditzionales. est a nàrrere de fàghere un'Atlante de su patrimòniu gastronòmicu cun referèntzias a su patrimòniu culturale, artesanale e turìsticu.

In Sardigna, s'Assessoradu de s'agricultura e reforma agropastorale, paris cun s'Agentzia Laore Sardigna, est s'ente chi s'interessat de sos Produtos Agroalimentares Traditzionales.

S'elencu, agiornadu in su 2021, de sos Produtos Agroalimentares Traditzionales de sa Regione Autònoma de Sardigna s'agatat incarchende inoghe.

Onni Produtu Agroalimentare Traditzionale est acumpangiadu dae ischedas identificativas agrupadas pro categorias. Sas categorias sunt 10.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg