"Decanter": su Vermentinu Beru intre sos binos de primore

Susan Hulme in intro de sa redatzione e giùighe de sos "Decanter World Wine Awards"
6 Maju 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Mancari mentovadu intre sas produtziones tricolores («new wave italian wines»), b’est finamentas su Vermentinu de Gaddura Docg Beru, de sas chentinas Siddura, in sos Super italians, est a nàrrere sos mègius 12 binos italianos seletzionados dae sa rivista inglesa de primore "Decanter".

in sa mesaSusan Hulme, pinna intre sas prus espertas in intro de sa redatzione e giùighe de sos Dwwa ("Decanter World Wine Awards") at seberadu su nètare arbu de Locusantu dende·li 94 puntos. «Beru rapresentat una variatzione de su Vermentinu de Gaddura - iscriet Hulme -. Gràtzias a unu passàgiu dìligu in carradellos de chercu, custu binu si presentat cun un’istrutura tunda e cremosa chi li dat grandes potentzialidades de imbetzada».

«So torradu ebbia a su chi faghia in antis – at naradu s’enòlogu de Siddura Dino Dini – cando cun su maistru meu Giacomo Tachis tastaìamus su vermentinu fermentadu in carradellos de chercu. A bisu nostru fiat prus chi non de primore. E cun sa matessi materia prima traballada in Gaddura apo torradu a bìvere cussa esperièntzia a livellos màssimos».

In Decanter leghimus chi «Siddura is a modern estate with an international perspective. Its Beru, aged in barrique and held back for five years before release, has evolved tertiary aromas and a palate of great depth and purity of fruit, with classic mineral undertones». Est a nàrrere chi «Siddura est unu cungiadu modernu cun prospetiva internatzionale. Su “Beru” suo, lassadu in sas cubas chimbe annos in antis de lu pònnere in cummèrtziu, at isvilupadu nuscos tertziàrios e tastos fundudos de frùtora cun atzinnos minerales».

"Decanter" no est petzi una intre sas prus autorèvoles rivistas de su setore, ma est finamentas su promotore de cuncursos enològicos intre sos prus de importu peri su mundu. E a su binu Beru l’ant premiadu fintzas intre sos mègius Vermentinos de su cuncursu "Sud top wine" promòvidu dae Cronache di Gusto.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg