In Giorginu netesa de sa plaja e sagra de sas cotzas

Sàbadu 11 de su mese de lampadas initziativa a incuru de s'assòtziu "Riverrun"
8 Làmpadas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Sàbadu 11 de su mese de làmpadas 2022 duos addòbios importantes s'ant a isboligare in Giorginu, su biddinzolu de sos piscadores de Casteddu. Semus faeddande de s'addòbiu chi interessat sa netesa de sa plaja e de sa sagra de sas cotzas.

Protagonista de s'interventu ambientalista est su progetu "UrbanLab Giorgino", chi at a bìdere su traballu de s'assòtziu culturale "Riverrun Hub" paris cun su de su " Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori", de "Legambiente Cagliari" e de "Facendo cose a Cagliari". S'operatzione chi ant a fàghere? Innetare sa plaja. Sa forma chi at a leare su traballu de netesa est su de sa festa de comunidade.  

Tra sas atividades in programma amus a agatare s'inchingiadura de su pische mannu màndiga plàstica, fatu dae sos abitantes de su biddinzolu. Sas atividades sunt istadas ghiadas dae Riccardo Vacca, un'artesanu espertu in sa traballu de su metallu e de su tzimentu. Vacca est torradu in Sardigna a pustis de un'esperièntzia longa meda in Berlinu (Germània). Como Vacca bivet pròpiu in Giorginu dae s'8 de su mese de làmpadas.

Su pische cuntenidore at a pòdere èssere prenadu cun sa plàstica agatada in sa plàja dae chie si siat. Custu pische at a èssere gosi su primu esèmpiu cuncretu de urbanismu istratègicu fatu in Casteddu. S'opera at a rapresentare sa boghe de una modalidade noa chi, pro mèdiu de espertos e artistas, respondet a sas problemàticas de sa gente, agiudande a las risòlvere a lestru e a manera econòmica.

In intro de custu cuadru, chi faghet atentzione a s'ambiente e chi ponet s'atzentu subra de sa plàstica chi impestat su mare, naschet sa primu editzione de sa "Sagra delle cozze" de Giorginu. Una festa chi, in prus de s'isvilupu sustenibile, cheret promotzionare unos de sos pratos tìpicos de su mare casteddaju, esta nàrrere sa cotza. Sos màndigos fatos cun sas cotzas ant a èssere acumpangiados dae una bella tassa de binu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg