Est de Macùmere su panetone cun Crannatza IGT

Su durche naschet gràtzias a su traballu de Maurizio Cossu e Davide Orro
20 Mese de idas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Est de Macùmere su panetone cun Crannatza IGT. Su durche de sas festas de Nadale naschet gràtzias a s'idea e a su traballu de Maurizio Cossu de s'ofelleria Tesi de Macumere, chi paris a Davide Orro de s'"Azienda Agricola Fattoria Didattica Famiglia Orro" at dadu vida a una cumassa modditzosa de madrighe cun aromatu de Crannatza IGT. Unu durche de primore produidu in su territòriu de Aristanis, e, a manera pretzisa, in sa Badde de su Tirsu.

"Su binu biancu, in sa versione IGT - acrarat Davide Orro a ANSA - cun su tempus giustu de imbetzamentu s'espressat in totus sos sentores suos", sentores chi ponent in evidèntzia sa presèntzia de sas madrighes Flor".

Dae s'unione de custas duas realidades produtivas de Sardigna, duncas, naschet unu panetone nuscosu e carrigu de aromatos. Aromatos cajonados dae sa presèntzia de àteros ingredientes primorosos impreados pro faghere su durche, est a nàrrere dae sa pabassa bella manna, dae sos candidos, dae sos limones biològicos de su territòriu, dae sas notas de barracoco e dae cussas de sa pèssighe. No est totu, pro ite a custu durche de Nadale fatu cun sa madrighe e chi at forma de unu tzimbòriu cun una rughe in pitzu, sos duos "babbos" no nd'ant annantu perunu cunservante e no nd'ant fatu niuna capa. Est a nàrrere ca sa cara de su durche si presentat nuda.

In prus de totu, “a li cunferire sa nota locale chi lu distinghet dae sos àteros produtos est sa 'Vernaccia Crannatza IGT Valle del Tirso'”- l'at sutalineadu Maurizio Cossu a ANSA. Est su binu, difatis, "chi pro prus de 30 oras de ammadricadura at dadu nuscu a sa cumassa e l'at dadu finas unu sabore nòbile, carcu e fine". "Sa traballadura de sos durches cun sa Crannatza - sighit Cossu - presentat carchi dificultade. Est netzessària una tècnica particulare pro mantennere, sena cambiamentos, sas caraterìsticas cumbinadas de sos ingredientes. Ma su resurtadu, pro custu àteru isfortzu, est unu cuntentu mannu".

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg