Gioddu: dae Sardigna unu produtu licantzu

Est de Senobrì su gioddu chi s'agatat tra sos primos 10 mègius de sa classìfica italiana
1 Mese de idas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Est de Senobrì (Trexenta) su gioddu chi s'agatat tra sos primos 10 mègius de sa classifica italiana. Unu produtu licantzu de Sardigna, su gioddu produidu dae s' “Azienda Agricola F.LLI Sirigu”, connòschida comente “Pareta”, est unu produtu sincheru e peri pro custa resone est lòmpidu in artu in sa classifica italiana.

Su gioddu de Mattia Sirigu at retzidu su reconnoschimentu dae su “Web Magazin” “Ruminantia”, batinde gosi a domo su diritu a leare parte a su primu “Concorso nazionale” promotzionadu in su cuntestu de sas “Fiere Zootecniche Internazionali” de Cremona. Una filera de apuntamentos chi ant comente protagonistas sos produtos de sos ceseifitzos agrìculos italianos. Su cuncursu, organizadu daeRuminantia” e “Michele Grassi”, cun s'agiudu de “CremonaFiere” e “CasArtusi”, at unu protagonista assolutu: su gioddu italianu.

Duncas, totus sas realidades produtivativas chi faghent parte de su territòriu italianu ant leadu parte a indonu a sa gara imbiende a “a CasArtusi” tres campiones de gioddu naturale fatu cun late de baca, cabra, late de bufala e late de berberghe.

Est gosi ca su gioddu fatu dae s'azienda senobriesa, a pustis de un'anàlisi fata pro nde averiguare sa sincheresa e sa calidade, est essidu tra sos primos 10 mègius de Itàlia. S'isseberu est istadu esecutadu dae una giuria de espertos lamada dae su “web magazine” “Ruminantia”.

Una resessida manna, sa de s'azienda de Sernobrì, un'azienda de famìlia chi bantat un'istòria importante, chi est incumentzada cun su giagu de Mattia, allevadore de bacas, berberghes e calincuna craba. Un'istòria de traballu sighida a pustis dae su babbu de Mattia e dae sos tzios puru, finas a lòmpere a Mattia etotu, su mere de oe, chi a pustis de coranta annos de produtzione at innovadu s'azienda, aberrende peri unu caseifitziu pro produire casu. Tra sas propostas de Sirigu b'at: unas cantas calidades de casu friscu, su casu modde, su casu a corgiu sabunadu, a corgiu froridu, su “caciocavallo” e su gioddu fatu cun late de baca, craba e berberghe.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg