Depòsitu de gas in Torpè, batalla noa pro sos residentes contràrios

Cuntestadu s’atu de bèndida de su terrinu comporadu dae Medea Italgas
16 Gennàrgiu 2023
Gas

In Torpè est dae tempus chi b’at contrariedade pro su fràigu de unu depòsitu pro immagasinare su gas in localidade Istrumpadòglios. Su sèberu de sa zona no est mai agradadu a sos residentes de cussos tretos. Tropu serente a sas domos.

Ma sa de sa seguresa no est s’ùnica chistione marcada in s’agenda de custa cuntierra (chi giai nos contat una denùntzia a sa Procura de Nùgoro).

A su presente àteru b’at. Ca custu giru a èssere cuntestadu no est su logu in sesi, cantu s’atu de bèndida de su terrinu matessi comporadu dae Medea Italgas. A bisu de s’avocada Martina Cocco su terrinu est privu de unu tìtulu de propiedade bàlidu. «A pustis de un’esàmene atentu de sas cartas in possessu meu – at naradu su legale a sos de s’Ansa – apo dadu totu a ischire a su sìndigu».

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA