“È inutile a dire!”, teatru prenu pro Jacopo Cullin

Àtera tapa de marcare in agenda sa de Tàtari de su 14 in su Teatru Verdi
7 Gennàrgiu 2023
jacopo cullin

Peruna cadrea bòida pro s’ispetàculu “È inutile a dire!” de Jacopo Cullin eris in su Teatru lìricu de Casteddu. E, cunforma a sos billetes bèndidos, gasi etotu at a acontèssere oe cun sa rèplica in iscena a sas 9 de sero. S'artista casteddaju, acostagiadu dae Gabriele Cossu e acumpangiadu dae Matteo Gallus (violinu), Riccardo Sanna (fisarmònica) e Andrea Lai (contrabbassu), at a artziare a parcu pro esplorare e aprofundire sas dinàmicas relatzionales de su tempus nostru. Intrende·nche in sas bestes de Signor Tonino, de Salvatore Pilloni e de Angioletto Biddi 'e Proccu, Cullin bogat a campu problemas e fragilidades de sa sotziedade atuale. Àtera tapa de marcare in agenda sa de Tàtari de su 14 in su Teatru Verdi, semper a sas 9 de sero.

M.P.

Fotografia fata dae Giulia Camba

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags