Istat: inflatzione a s'8,1% su 2022

Sa prus arta dae su 1985 cando fiat +9,2%
17 Gennàrgiu 2023
inflatzione

Su 2022 sos prejos a su consumu registrant in mèdia una crèschida in media de s’8,1%, marchende s’aumentu prus mannu dae su 1985 (cando fiat +9,2%), mescamente pro more de s’andamentu de sos prejos de sos energèticos (+50,9%, +14,1% su 2021).

Francu custos benes, s’annu coladu, sa crèschida de sos prejos est de su +4,1% (dae +0,8% de su 2021). S’inflatzione achirida pro su 2023 (est a nàrrere sa crèschida mèdia chi amus a dèvere àere cun prejos istàbiles pro totu su 2023) est de su +5,1%, prus manna de sa chi fiat osservada pro su 2022 (+1,8%).

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags