Publicadu s'Avisu pùblicu pro otènnere sa tzertificatzione linguìstica "NARAּ MI"

B'at tempus finas a su 27 de su mese de ghennàrgiu 2023 pro imbiare sa dimanda de partetzipatzione
4 Gennàrgiu 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - Su 22 de su mese de idas coladu su "Servìtziu Limba e Cultura Sarda" de s'Assessoradu Regionale de s'Istrutzione Pùblica, Benes culturales, Ispetàculu e Isport de sa Regione Autònoma de Sardigna at publicadu s'Avisu pùblicu pro otènnere sa tzertificatzione linguìstica "NARAּ MI", est a nàrrere sa tzertificatzione chi pertocat a sa connoschèntzia e a s'impreu orale de sa limba sarda, de su cadalanu de S'Alighera, de su tataresu, de su tabarchinu e de su gadduresu.


Est una nova de importu mannu pro ite sa tzertificatzione linguìstica "NARAּ MI" rapresentat su tìtulu netzessàriu pro pòdere leare parte comente espertos de limba a sos laboratòrios didàticos extra-curriculares. Sa referèntzia normativa s'agat in s'artìculu 19 de sa Lege Regionale 22/2018, e in sos progetos ( est a nàrrere in su comma 2 lìtera "c" e in su comma 3 de su matessi artìculu 22 de sa lege 22/2018).


Tocat a pretzisare ca b'at tempus finas a su 27 de su mese de ghennàrgiu chi at a bènnere pro imbiare sa dimanda de partetzipatzione e ca sos documentos devent arribare a sos ufìtzios intro sas oras 12.00 de su mangianu. Devimus peri annànghere ca sa documentatzione devet èssere mandada pro mèdiu de PEC a s'indiritzu ufitziale de su "Servìtziu Limba e Cultura Sarda" de sa R.A.S.: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it. Sa dimanda si podet peri firmare cun firma digitale. S'ogetu de sa PEC devet èssere: "Avviso NARA.MI -- Domanda Nome e Cognome" (su nùmene e su sambenadu devent èssere sos de su candidadu etotu).


Ma chie podet leare parte a sa protzedura publicada dae  s'Assessoradu Regionale de s'Istrutzione Pùblica, Benes culturales, Ispetàculu e Isport de sa Regione Autònoma de Sardigna? Totus sos chi ant fatu 18 annos de edade. Custu est s'ùnicu rechisitu netzessàriu pro sa partetzipatzione.

Bisòngiat finas a sutalineare ca onni candidadu podet fàghere s'esàmine orale isseberende sa limba sua e ca custa devet èssere indicada in sa dimanda de partetzipatzione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras