Emergèntzia tzilibirche, s’assessora regionale retzit oe sos sìndigos de sa zona interessada

In prus de sas atziones de divulgatzione, dispostu s’interventu de Laore pro su cuntrastu. Ma est polèmica cun sa gestione betza: «Dae tempus devìamus parare fronte a sa chistione, como agire cun urgèntzia»
14 Fiàrgiu 2023
fonte immàgine https://pixnio.com/it/autore/bicanski

S’assessora regionale noa de s’Agricultura, Valeria Satta, s’at a atopare in Casteddu cun sos sìndigos de sa zona interessada dae s’emergèntzia tzilibirche.

«Amus dadu dispositziones a s’agentzia Laore – at naradu s’esponente de sa Giunta Solinas annuntziende s’addòbiu de oe – pro chi deretu àtuet atziones de cuntrastu. De prus, amus dadu indicatziones pro chi comintzent, giai dae su 23 de freàrgiu, atziones de divulgatzione in sos territòrios».

Ma s’annùntziu est cundidu cun agigu de polèmica cando s’assessora narat chi «dae tempus est chi devìamus parare fronte a sa chistione, como est a agire cun urgèntzia». Un'istocada probàbile (non diat èssere sa prima in intro de sos esecutivos Solinas) a s’assessora Gabriella Murgia chi in antis suo at ocupadu cussu postu in Giunta.

Sa zona delimitada petzi s’àteru die dae sa Regione interessat 26 Comunos intra zonas infestadas e una de doa: Anela, Austis, Benetuti, Bidoniu, Bono, Bortigale, Bòtidda, Duarche, Golothene, Isporlatu, Illorai, Lei, Noragùgume, Nughedu Santa Itòria, Ortzai, Onieri, Orane, Oroteddi, Otzana, Sarule, Sèdilo, Silanos, Sorradile, Su Burgu, Teti, Urtei.

M.P.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA