Sos de Diabetologia de su Zonchello a disponimentu pro sa Die de su Malàidu

Apuntamentu custu sàbadu dae sas 10 a mesudie
10 Fiàrgiu 2023
diabetologia

Custu sàbadu, s’11 dae sas 10 a mesudie, in ocasione de sa Die de su malàidu, sos su repartu de Diabetologia de s’ospidale Zonchello de Nùgoro ant a atopare s’utèntzia e sos assòtzios de sos patzientes in sos ambulatòrios de su pianu terra de su Padillione C.

S’iscuadra dirìgida dae su dr. Alfonso Gigante at a èssere a disponimentu de sos bisitadores pro los sensibilizare in contu de preventzione.

Intre sas atividades mustradas b’ant a èssere sas de tele-monitoràgiu a distàntzia pro so patzientes cun tecnologia avantzada (microinfusores de insulina e sensores de sa glitzemia sutacutànea). De prus, s’at a fàghere finamentas connòschere a minudu s’atividade de collaboratzione cun s’Istrutura cumplessa de Oculìstica de su Santu Frantziscu e s’impreu de su retinògrafu cun intelligèntzia artifitziale.

M.P.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags