Deghe annos de sanidade ferta: 125 ospidales in mancu

Su datu “natzionale” fotografia de un’isperdìtziu
27 Martzu 2023
servizio_sanitario2-239x300.gif

Sa noa pertocat su sistema italianu pro intreu, ma est cosa chi podimus iscumproare finamentas in Sardigna mirende a s’isperdìtziu sanitàriu de domo nostra. In 10 annos ant serradu 125 ospidales (fiant 1120 su 2011 e 995 su 2021) .

Minimadas fintzas sas istruturas pro s’assistèntzia ispetzialìstica ambulatoriale: dae 9.481 a 8.778 dieci anni dopo. Creschent imbetzes, ma su bonu privadas, sas de assistèntzia territoriale residentziale: dae 6.383 a 7.984 (pùblicas su 16,5% ebbia). E mancari su Covid apat mustradu sa netzessidade de unu potentziamentu, a pustis de su primu annu de pandemia ant torradu a segare 20mìgia postos letu (257.977 su 2020 e 236.481 su 2021). Calat fintzas su nùmeru de sos consultòrios (2.535 su 2011 e 2.225 su 2021). Sena contare belle 6mìgia mèigos de famìlia in mancu.

m.p.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags