Tzile, reduidu s’oràriu de traballu

dae 45 a 40 oras sa chida
12 Arbili 2023
tzile

Eris in Tzile sa Càmera, cun grandu majoria, at aprovadu sa ridutzione de s’oràriu de traballu dae 45 a 40 oras sa chida. Sa proposta fiat giai colada in su Senadu. Como bi mancat sa firma de su presidente de sa Repùblica chi at a lòmpere, cun probabilidade manna, intro de su primu de maju. Su 2005 aproveint una prima ridutzione, dae 48 a 45. Cun sa proposta de como sos traballadores ant a pòdere seberare sa “chida curtza” cun sas 40 oras partzidas in 4 dies e no in 5.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA