Iscola, s’assessore Biancareddu contra a su ministru Valditara

In contu de dimensionamentu
5 Maju 2023
biancareddu iscola

Pro mèdiu de una lìtera imbiada a su ministru de s’Istrutzione (e de su mèritu) Giuseppe Valditara, s’assessore regionale Andrea Biancareddu at manifestadu sa contrariedade sua cara a sa possibilidade de reduire sas autonomias iscolàsticas (cun una mèngua possìbile de prus de 40 istitutziones in Sardigna). «So orioladu – at naradu s’esponente de sa Giunta sarda – e apo fintzas regortu sas dudas chi movent dae su sistema iscolàsticu regionale. Amus in pessu retzidu s’ischema de decretu e de custa cosa nd’amus a faeddare in sede de Cunferèntzia unificada».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA