Tarranóa. Prisintatu lu Rally Italia Sardegna

Si curri da la primma dí a la di 4 di làmpata.
26 Maju 2023
rally tarranoa

Arimani, illa sedi di l’Automobile Club d’Italia di Roma, ani prisintatu l'edizioni d'abannu di lu Rally Italia Sardegna, chi s'arà a fà da la primma dí di làmpata a la di 4 (paltènzia e tragualdu in Tarranóa). La manifestazioni è lu di 6 appuntamenti di lu World Rally Championship e 74 arani a esse l'ecchipaggji in rapprisintànzia di 27 stati (8 l'ecchipaggji saldi). Lu palcussu totali è di 1170 chilómitri, 322 paltiti in 19 prói speciali. Prisintati menti chisti númmari: pa’ lu rally v’arani a trabaddà piú di middi passoni, 130 li unitai sanitàrii in silvíziu, 80 li mezi di intilventu ténnicu e 53 li di succussu. Li infulmazioni a minutu illu cumunicatu imprenta di lu Rally.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA