Bullismu e tziberbullismu, sos isportellos de ascurtu in sas iscolas

Destinados 150mìgia èuros
6 Làmpadas 2023
assessorato pi

Su pàrrere favorèvole de sa cummissione consiliare cumpetente at dadu su via lìbera a sa programmatzione de sas resursas destinadas a sas autonomias iscolàsticas pro cuntrastare bullismu tziber-bullismu. Pro mèdiu de custu interventu cada autonomia at a pòdere propònnere s’abertura de un’isportellu de ascurtu coordinadu e gestidu dae professionistas ispetzializados cun sa presèntzia ativa de alunnos, dotzentes, babbos e mamas. Sa Regione est destinende in totu 150mìgia èuros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA