Jakub Jankto pro una Sardigna lìbera e rispetosa

Su neo-giogadore de su Cagliari est su primu giogadore omosessuale decraradu de sa Sèrie A
12 Argiolas 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - Su de su fùbalu est dae semper unu mundu particulare. Custu isport, chi abarrat populare finas cando est praticadu dae gente chi “de su pòpulu” no lu est prus, est matèria de istùdiu in contu de agonismu, de apartenèntzia e de àteras dinàmicas.

Est unu giogu “musculare”, una cosa pro òmines a su puntu chi finamentas est praticadu dae fèminas su “sentidu comune” essit a campu cun totu sa tossitzidade sua. Est unu giogu fintzas de “spogliatoio”.

Fintzas su progressista Damiano Tommasi, cando galu non fiat sìndigu de su Verona ma presidente ebbia de s’Associazione italiana calciatori, aiat naradu chi «a si decrarare gajos est una cosa chi imbarratzat s’ispogiadòrgiu» («un comin’ out imbarazzerebbe lo spogliatoio»). E isse etotu, in sa matessi intervista de 11 annos a como, nargeit pagu prus o mancu su chi at naradu dae pagu su ministru de s’Isport. «Penso – nargeit Tommasi – chi si potzat bìvere sena manifestare sa preferèntzia sessuale, tenende sa in intro de se e cun moderu».

Duncas pro ite l’at fatu Jakub Jankto narende·lu a sos cumpàngios de s’iscuadra sua de tando, su Sparta Praha? Pro ite si deviat tènnere in intro una cosa chi no est una neghe, chi no est unu reatu? Sa dimanda no est custa. Sa dimanda diat dèvere èssere: “Pro ite unu giogadore gaju devet domare una cunditzione lìbera e naturale?”. E duncas si “il compagno Tommasi” at naradu una cosa che a custa (como at mudadu idea), ite est su chi nos ispantat si su matessi cuntzetu in contu de «impompadas» l’espressat su ministru de su prus guvernu a dereta de s’istòria republicana? Jakub Jankto at fatu bene a s’iscobiare, a pònnere sa chistione cara a sos cumpàngios suos, a imbiare unu messàgiu a sos giogadores che a issu chi timent giudìtziu e reatziones intollerantes. Como Jakub Jankto est su primu giogadore omosessuale decraradu in Serie A. Unu motivu in prus pro tifare su Cagliari, iscuadra chi non rapresentat a Casteddu ebbia ma a sa Sardigna intrea in su campionadu italianu. E a custu punnemus, a una Sardigna lìbera e rispetosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras