Sos giornales de oe #064

Gatos e Placebo maleducados, bentu e abba a chie si nde furat e...
14 Argiolas 2023
sos giornales de oe

Salude e friscu! Una règula de su giornalismu pertocat òmines e canes. Si su cane mòssigat a s’òmine cale est sa noa? A s’imbesse...e comente si lu est! Como, La Nuova nos contat chi unu cane, in Terranoa, at iscorrioladu unu gatu. Ite est chi mudat un’acontèssida in noa de contare? Su mere de su cane, su còmicu otieresu Giuseppe Masia, chi nânt chi at aunzadu sa bèstia sua contra a su mussitu. Sa noa, mancari a fundu, est in prima pàgina cun su contu chi sighit a sa de 29. S’acusa: testimòngios e telecàmeras diant dèvere iscumproare fintzas sos inditos dados a Bart («Mangiatelo) e si est beru chi, una bia mortu, nche l’at postu in unu sachitu pro nche l’imbolare. Sa difesa de Masia: «Su gatu est intradu a giardinu, m’at arruinadu carchi pranta, ma apo proadu a los chirriare». In su sachitu ite b’at postu? «Sas prantas arruinadas». Su gatu? «Fuidu brinchende su muru de domo; fertu o mancu no isco a ue nche siat andadu». Cantu custa at a cajonare dannu a su cabaretista no est cosa chi podimus ischire. Pro seguru l’ant a sighire a cuntatare pro carchi pratza istiale peri sas festas biddaresas.

Su chi ischimus est chi sos Placebo in Tàtari ant a sonare su matessi. Su cussigeri comunale Mariolino Andria (sa Nuova nos ammentat chi fiat candidadu a sìndigu pro su tzentru dereta e nois ammentamus chi fiat fintzas cun su carrabusu de Anthony Muroni) at istèrridu un’interpellàntzia acusende s’amministratzione tzitadina de àere «ingagiadu sos Placebo ponende a disponimentu 200mìgia èuros de sos contribuentes tataresos» e chi si diat pòdere «chircare un’alternativa musicale e culturale prus adata a su prestìgiu de sa tzitade». Pro ite? Ca Brian Molko in Torinu at naradu carchi cosa contra a Giorgia Meloni. Deretu su sìndigu Nanni Campus: «Pa' incuminza' no è lu Cumuni chi dizzidi li cantanti. Li Placebo l'ani isciubaraddi una sozzieddai c'ha vintu una gara pa' fa un eventu internaziunari. Noi no zi punimmu a dì a l'althri cosa è l'educazioni. Sì li Placebo fazarani cosi mari si la vidarani cu’ li giùdizi, no zerthu cu’ lu sìndaggu o cu’ la giunta cumunari». Sa cosa at a sighire, nânt chi.

Chistione eòlicu e transitzione ecològica. Semper sa Nuova nos dat a ischire de su decretu guvernativu in contu de rodabbentos. «Intro de 180 dies – leghimus – sas regiones ant a dèvere legiferare inditende sas superfìtzies e sas àreas dèghidas». Custu su tìtulu: «Decretu de su Guvernu: «Intro de su 2030 in s’ìsula àteros 6 gigawatt de rinnovàbiles». A su presente sos sèberos (de chie?) non parent cunformende·si a sas comunidades. Pro lèghere su chi b’at àpidu eris in sos sartos de Seddori cheret chi abergiamus L’Unione Sarda a pàgina 30, in bassu, crònaca locale de su Campidanu de Mesu. Ma nd’amus iscritu eris inoghe. In sardu.

L’Unione bi la sighit oe cun sa chistione de s’abba. Si gianteris ant iscobiadu sa gara internatzionale pro su chi pertocat sa gestione de Abbanoa, oe nos ponet a meledare cun su tìtulu «In Parigi abba pùblica, in Sardigna frantzesa». Duncas pro nois sarda e pùblica? S’artìculu serrat gosi: «Un’istrada pùblica, duncas, b’est. Cheret a la cherreremus. De su restu est s’ùnica chi si podet cursare pro evitare chi in su Tirsu bèntulet una bandera istràngia, fintzas frantzesa, su matessi istendardu privadu chi sos pariginos nch’ant giagaradu dae sa Senna» (p.s., oe est su 14 de trìulas, 234 annos a oe assachieint sa Bastìllia).

Serrende·la. Una noa pertocat su preju de su late in Aristanis: «Sa 3A pagat de prus su late comporadu dae sos pastores». Mèritu de Salvini? Ah...a Salvini l’ant intervistadu ambos duos giornales chi pròpiu cun su ministru aberint sas editziones de oe. Leghide·bos·las ambas duas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA