Cala Luna, s'interventu de su Prefetu. Màssimu 500 presèntzias

Su Grupu de interventu giurìdicu. «Sos operadores econòmicos sighende·bi·la gasi nch’ant a ispèrdere finamentas su rèdditu issoro». Sa Regione? «No acumprit a su ruolu suo de amparu»
4 Austu 2023
cala luna

Sos chertos de sas dies coladas intre sos Comunes de Durgali e de Baunei pro Cala Luna tenent como unu èsitu nou pro mèdiu de s’interventu de su Prefetu de Nùgoro chi at postu su lìmite màssimu de 500 presèntzias su die in austu. Cuntentos de custu disinnu sos de su Grupu de interventu giurìdicu. «Sos operadores econòmicos de su trasportu marìtimu – ant naradu – non si cherent sapire de sas fertas chi sunt dende a cussos benes ambientales chi sunt s’atratzione fundamentale de su Gulfu de Orosei. A pustis de nch’àere ispèrdidu su boe marinu, sighende·bi·la gasi nch’ant a ispèrdere finamentas su rèdditu issoro». Crìticas a sa Regione chi «no acumprit a su ruolu suo de amparu» e a su campanilismu de sos Comunes, francu cando non proant a «pònnere unu mìnimu de règulas».

© RIPRODUZIONE RISERVATA