Eòlicu, unu parcu nou in s'aristanesu?

Interessados sos tretos de Sèneghe, Narabuia, Sabarussa, Santeru, Zeddiani e Siamaiore
22 Austu 2023
eòlicu aristanesu

Paret chi sos de Sorgenia Renewables no agataiat tempus prus dèghidu pro fàghere ischire a sas amministratziones comunales de Sèneghe, Narabuia, Sabarussa, Santeru, Zeddiani e Siamaiore.

Sa vigìlia de mesaustu. Como, e in giru de pagas chidas, sos entes locales interessados s’ant a dèvere istudiare sas 500 pàginas retzidas pro chi siant a tretu de pesare chistiones intro de su 9 de cabudanni. Ma su sìndigu de Sabarussa Mario Tendas narat chi custu progetu no est coladu in Comune «In ue non b’at pràtica peruna. Nos pedint unu pàrrere petzi in Cunferèntzia de servìtzios. Fintzas a sa Regione nch’ant postu a banda». Su progetu previdet s’installatzione de 9 turres de 125 metros cun potèntzia de 6,6 megawatt.

Un’àtera chistione pro sos comitados chi sunt gherrende dae sos logos contra a s’ispeculatzione energètica.

m.p.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATA