Fèmina de tziculate, in una mesa aparitzada

Una carena istèrrida in mesu a sos durches
23 Austu 2023
tziculatefèmina

Una fèmina, istèrrida. E covecada de tziculate. Custu s’ispetàculu contadu oe dae La Nuova Sardegna movende dae su chi ant bidu sos ogros de unu cliente de un’hotel de Golfo Aranci. Sa mesa fiat aparitzada in tretos de una piscina cun cada casta de durche e sa parte printzipale fiat issa, una carena comente ogetu. Deretu sa reatzione de chi no pensat chi custas siant cosas de mustrare e deretu sas iscusas de sa cadena de albergos. In su mentres sos social sunt sunt su logu dèghidu pro nde chistionare intre chie cundennat s’acontèssida e chie ghetat sas neghes a issa chi at atzetadu sa proposta. Su caminu – comente amus iscritu in s’aprofundimentu de oe – est galu longu. Cheret chi bi traballemus a cada livellu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA