Ispeculatzione energètica, sàbadu assemblea de sos comitados in Tramatza

«Est ora chi su Cunsìgiu regionale - narant sos organizadores - fatzat sa parte sua»
3 Austu 2023
bentu

Su Coordinamentu de sos comitados sardos contra a s’ispeculatzione energètica sighit su caminu suo de mobilitatzione cun s’assemblea de sàbadu su 5 de austu in su tzentru cungressos de Tramatza (Km 103 de sa 131 conca a Tàtari) dae sas 9.30 a mesudie e mesu. «Est ora chi su Cunsìgiu regionale - narant sos organizadores - fatzat sa parte sua acollende sas istàntzias de amparu e de isvilupu pedidas a boghe manna dae sas comunidades in perìgulu».

© RIPRODUZIONE RISERVATA