Violèntzia maschile, faeddat su babbu de una pitzoca violada

Una lìtera a sa pitzinna palermitana: «Ti nch’isto in s’oru. Reagire deves. Ma ti iscrio pro ti dare avertèntzia»
28 Austu 2023
contra a sa violèntzia sessuale

«Pitzoca anònima istimada de Palermu, su babbu de s’istupru nòdidu de sa prima die de s’annu de Roma so, e cun custas paràulas ti nch’isto in s’oru. Reagire deves contra a chie, peri sos social, at isvarionadu nênde chi “a una che a tie” est “normale” chi li sutzedat. Ma ti iscrio pro ti dare avertèntzia: sola as a èssere, ca sos àteros non cumprendent».

Sunt sos faeddos chi oe podimus lèghere in Repubblica istèrridos dae chie connoschet prus chi no a curtzu su dolore e sa suferèntzia cajonados dae sa violèntzia maschile contra a sas fèminas. Una lìtera chi cheret istudiada bene bene a dae chi est indiritzada no a sa pitzoca ebbia ma a unu «mundu chi cussìgiat su mudìmene ca su de èssere vìtima est una mantza». E pro cussu est chi, in riferimentu a custu mundu mudu, custu babbu faeddat de «istupru colletivu».

In sa lìtera fintzas pagas rigas pro ammentare – refertu de ospidale suta de ogros – su dramma de sa fìgia, chi «aiat 16 annos cando l’ant drogada e violada nessi in chimbe». «Ma pro nois, e gasi timo pro tene – annanghet custu babbu –, s’evidèntzia no est bastante: in su giogu protzessuale s’at a chèrrere dimustrare chi tue, e gasi etotu fiat pro issa, cherias a beru su chi t’ant fatu.

Un’istupru est unu puzzle de traitorias e lu devimus contare a totu cantos ite cheret nàrrere a lu bìvere die cun die: sa traitoria de chie t’impreat che a unu traste e posca sa traitoria de chie bidet in sa persone tua, vìtima chi at disinnadu de essire a campu pro totu cantas, unu sicamentu de nch’aorare a lestru gasi comente a lestru nch'aoreint sa carena tua che chi esseret istada un’istèrgiu de isburru de nch'imbolare una bia impreadu».

Sa lìtera sighit contende sas fobias de chie timent finamentas de intrare a butega e sos priscofàrmacos de leare. «Est a dormire che a sos tzetàtzeos cun metade de cherbeddu ischidu». Una lìtera chi, mancari iscurigosa, diat pòdere acrèschere sa cussèntzia colletiva pro chi cada una no abarret sola.

M.P.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA