Limba sarda, cale novidade dae Ballau?

Unu pensamentu sulenu pro un’allega sulena
27 Cabudanni 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - In Ballauleghimus – ant aprovadu Su Sardu Standard. Chi no est sa Lsc ma su tìtulu de unu libru de su “Comitau scientìficu / Comitadu iscientìficu ” omònimu (Acadèmia de su sardu) chi proponet unu standard linguìsticu a duas normas: is Arrègulas campidanesas giai aprovadas dae sa chi tando fiat sa Provìntzia de Casteddu (cun presidente Graziano Milia) e unu logudoresu dae issos etotu istèrridu gràtzias a s’impinnu de sa piaghesa Valentina Pulina.

Ballau, in su Gerrei, a su presente faghet parte de sa Provìntzia de su Sud Sardigna e is annos colados fiat parte de sa Provìntzia de Casteddu. Duncas, aprovende sa norma campidanesa presentada in su libru mentovadu, cun sa delìbera cunsiliare n.30 de su 22 de austu, ant aprovadu difatis is Arrègulas giai chertas dae sa Provìntzia betza de Casteddu.

A bisu nostru ant fatu fintzas bene. Sa regularizatzione de s’iscritura meridionale no est e mai podet èssere un’impèigu a s’amparu de su sardu. E semus de acordu cun su sìndigu Frongia cando narat chi «scriveremo “mela” ma a Ballao si continuerà a pronunciare “meh’a”, a Guasila “meba”, a Gonnesa “mella”».

Ma sa novidade cale est? Novidades non ddoe nd’at. Gasi comente no est una novidade sa contrariedade de carchi eletu. «Intervenet in sardu – leghimus in sa delìbera matessi publicada in su cuadru pretòriu – su consigeri Pilia narende chi, a bias, in campidanesu b’at tèrmines chi non s’agatant in su cuntestu locale de Ballau. Duncas no est de acordu cun sa proposta de Acadèmia de su sardu e proponet comente alternativa de cuncordare sa matessi cun sa populatzione; pensat chi tochet a avalorare su profilu culturale ballaesu e chi ortografia e fonologia devent èssere che pare pro rispetare is usàntzias de is populatziones diferentes: cada bidditzolu tenet sa limba sua rispetende su limbàgiu de is antigos. Pro custu motivu annùntziat su votu contràriu pro evitare s’indebilimentu de is faeddadas locale».

Gasi etotu su consigeri Cossu chi «iscritura e letura devent andare a manu tenta».

Non sunt singiales bonos ma est cosa chi amus a agatare semper e in totue. Ca si andamus a propònnere sa norma logudoresa de Su Sardu Standard in Nùgoro (is de s’Acadèmia faeddant de logudoresu-nugoresu) est fàtzile a cumprèndere chi non bolent su partitzìpiu in -adu ma in -au, gasi comente in Thiniscole lu cherent -atu. E nemmancu diant chèrrere “sou” gasi comente como ddoe at chie non cheret s’Lsc “suo”. Si proponimus su sufissu -ssione non cuncordat cun chie impreat -scione (Otieri) o -tzione e gasi sighende cun esèmpios chi diant allongare meda custu artìculu.

Custu ca cada borta chi proponimus una standardizatzione (pro totu sa Sardigna o pro unu chirru ebbia, sa lògica de su fràigu est sa matessi) ddoe at a àere semper chie at a faeddare de violèntzia linguìstica (e fintzas inoghe sa lògica de sa crìtica est sa matessi).

Gasi etotu si leghimus chi sunt «foras de su tempus e contras de sa democratzia pensamentus comenti “una lìngua, una natzioni» semus carignende su sentidu de chie narat chi in Sardigna ddoe at duas limbas. Est pretzisu a ddos pesare cun atentu is faeddos!

Me is premissas de sa delìbera ddoe at iscritu chi su Comunu dd’aprovat «in attesa che la Regione dia attuazione all'art.8 della citata L.R. 22/2018, che prevede l'istituzione della Consulta per la definizione della grafia della lingua sarda». Sos cumponentes de custa Consulta cheriant cunvocados «intro de barantachimbe dies dae s’intrada in vigore de custa lege».

Una pregonta: Cantas dies, chidas, meses, annos ddoe at coladu dae tando?

Est o no est custu su mègius terrinu, a pustis de àere depotentziadu s’impreu de sa Lsc, pro propònnere duos sardos? Fintzas inoghe, peruna novidade.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras