Annestru bèllicu, su Grig pedit su stop

Ricursu a su Tar pro mèdiu de s’avocadu de Casteddu Carlo Augusto Melis
4 Ladàminis 2023
zonamilitare

S’annestru bèllicu in Sardigna sunt comintzadas eris, su de de santugaine. Custu no at impedidu a su Grig (su Grupu de interventu giurìdicu) de presentare ricursu a su Tar pro mèdiu de s’avocadu de Casteddu Carlo Augusto Melis. A bisu de sos ambientalistas sa Difesa at detzisu su calendàriu de sas esercitatziones sena chi apat mai efetuadu sa Valutatzione de intzidèntzia ambientale. Pro su Grig non podet èssere valutatzione dèghida sa chi est partziale e fata “in domo” dae sos militares. Pro custu sos ambientalistas pedint sos concruos de s’annestru.

© RIPRODUZIONE RISERVATA