Progetatzione partetzipada Gal barbàgia mèrcuris su 25

dae sas 10 in sa prataforma Zoom
20 Ladàminis 2023
workshop gal barbagia

Mèrcuris su 25, dae sas 10 a mesunie e mesu pro mèdiu de prataforma Zoom, b’at a èssere su workshop de progetatzione partetzipada pro cumprèndere sos fabbisòngios formativos e professionales in su territòriu de su Gal barbàgia.

S’eventu nch’est in intro de s’interventu de su Programma regionale de su Fundu sotziale europeu + 2021-2027. Pro bi pòdere pigare parte est bastante a si nche marcare inoghe http://bit.ly/48ZFYNF. In intro de cussa programmatzione si punnat a s’isvilupu locale cun istrategias integradas a livellu territoriale. Sa cuota finantziària de s’avisu est de 29.150.000 èuros pro su territòriu regionale intreu.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA