Ranieri: «Amus pèrdidu ma marcamus una bella proa»

«Làstima, ca semus nois chi l’amus dadu cunfiàntzia a sa Juve, nois a cummìtere errores, nois tropu angioneddos»
12 Onniasantu 2023
narat ranieri

«Una làstima pro sos primos bìndighi minutos de su segundu tempus. Aìamus fatu una bella proa in sa prima fratzione, gioghende sa botza, faghende·la girare e serrende sas fàscias. Aìamus traballadu totu sa chida movende dae sas ripartèntzias issoro e dae sas botzas firmas, ma poi ant fatu duas retes nàschidas in atziones chi isetende nos las fìamus. Làstima, ca semus nois chi l’amus dadu cunfiàntzia a sa Juve, nois a cummìtere errores, nois tropu angioneddos. Amus pèrdidu ma marcamus una bella proa». Gasi mister Ranieri faeddende de sa derrota contra a sa Juve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA