Ranieri: Non nche l’imbolamus custu puntu»

«Bravos issos in sa ripresa a pustis de unu primu tempus positivu meda pro nois»
27 Onniasantu 2023
narat ranieri

«Bravos issos in sa ripresa a pustis de unu primu tempus positivu meda pro nois». Est su chi at naradu mister Ranieri a pustis de su parègiu contra a su Monza. «La podìamus bìnchere ma fintzas pèrdere e non nche l’imbolamus custu puntu sighende·bi·la cun aficu. In su primu tempus amus gestidu bene sa partida e amus àpidu paritzas ocasiones. Nos semus agatende a bellu a bellu, oe non fiat simpre a pustis de su pasu pro sas Natzionales e apo dèvidu fàghere unu pagu sa conta pro pònnere in campu chie fiat in sas mègius cunditziones. So cuntentu de sos giogadores meos, andamus a dae in antis pendende a sa Lazio e a su traballu fitianu».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA