Dimensionamentu iscolàsticu, totu mudos pro sos sèberos de sa Provìntzia de Nùgoro?

Sa denùntzia in su giornale diotzesanu L’Ortobene
7 Mese de idas 2023
l'ortobene scuola

Oe b’at àpidu una manifestatzione de sos Cobas iscola Sardigna, fintzas contra a su “dimensionamentu iscolàsticu”. Dimensionamentu chi custas dies at interessadu sa provìntzia de Nùgoro cun sèberos chi s’ant a fàghere intèndere cun s’annu iscolàsticu imbeniente.

Pro nàrrere, su Litzeu clàssicu Giorgio Asproni de Nùgoro (istitutzione istòrica nàschida su 1860) l’ant a ghetare a pare cun su pedagògicu Sebastiano Satta. Semper in tzitade ant a unire su Tècnicu Chironi a su Salvatore Satta e su Cumprensivu Mariangela Maccioni a su Grazia Deledda. In su territòriu provintziale sa matessi sorte tocat a sos duos Cumprensivos de Thiniscole; su de Silanos est parte de su de Macumere; a Macumere fintzas sos de Golothene e Lei; su de Talana at a èssere parte de su Cumprensivu Monte Attu de Tortolì; in Jersu b’amus a àere dae duas a un’autonomia.

De totu custu nd’at faeddadu su giornale diotzesanu L’Ortobene in su mudìmene generale de imprenta, sindacados e polìtica. Bachisio Porru, ex dotzente e prèside chi at istèrridu s’artìculu, custu narat:

«Sa riunione, cunvocada dae su sempiternu Cummissàriu, cun agigu de sorpresa, at bortuladu sa lìnia atendista de s’addòbiu in antis chi, cun unu documentu analìticu, aiat bidu sos sìndigos refudare sa diretiva regionale de nch’ispèrdere 7 de sas 47 autonomias in sa Provìntzia de Nùgoro. Pròpiu su die, su 28 de santugaine, sa Regione adotaiat una delìbera mudende sa data de aprovu de sos pianos provintziales dae su 30 de santugaine a su 31 de nadale. Fortzende sos tempos b’at àpidu sèberu de èssere prus realistas de su re, presentende·si comente sos primos de sa classe».

Custa sa pregonta de Porru: «A bìdere istemus ite ant a fàghere sas àteras Provìntzias: si ant a sighire sa matessi caminera boghende sos oriolos a s’amministratzione regionale, o si si nch’ant a istare in s’Aventinu. comente ant fatu finas a como, lassende a Nùgoro a manos iscutas».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA