Insegnantes de religione catòlica, 6.400 sas assuntziones

Devent èssere in possessu de sa tzertificatzione de idoneidade diotzesana. Istadu làicu?
11 Gennàrgiu 2024
religione in iscola

Chistione de pagas chidas e a 6400 insegnantes de religione catòlica los ant a assùmere in s’iscola pùblica de un’istadu chi in teoria diat dèvere èssere làicu. Sos chi pigant parte a sa seletzione devent àere sa tzertificatzione de idoneidade diotzesana. In pagas paràulas los at a seberare sa Crèsia e los at a pagare s’Istadu, cussa borta ebbia chi s’Istadu semus nois (contribuentes). Pro ite poi? Pro unu percursu de istùdiu cunfessionale chi sa Crèsia di diat pòdere organizare pro contu suo.

 

immàgine uaar.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA