Master de I e de II livellu, s'invitu a sas impresas pro sas assuntziones

Pro giòvanos galu a lòmpere sos 35 annos, laureados e residentes in Sardigna
4 Gennàrgiu 2024
master

«Favorèssere s’achirimentu de connoschèntzias e de cumpetèntzias conca a s’ispetzializatzione, a s’internatzionalizatzione e a s’innovatzione; aumentare sas cumpetèntzias investende in una formatzione chi lis permitat de lòmpere a livellos artos; megiorare sas cumpetèntzias de sos partetzipantes ocupados e favorèssere s’inserimentu ocupatzionale de sos partetzipantes disocupados». Sunt custas sas punnas de sos master de primu e de segundu livellu chi sa Regione est aprontende pro chi b’apat assuntziones in sas impresas mannas e mesanas de giòvanos galu a lòmpere sos 35 annos, laureados e residentes in Sardigna. Podent presentare propostas progetuales sas impresas chi tenent bisòngios professionales prus chi no ispetzializados in àmbitos de interventos ligados a interventos istratègicos pro s’isvilupu sòtziu econòmicu de su territòriu regionale. S’avisu in sa pàgina de sa Ras.

© RIPRODUZIONE RISERVATA