«O sa gràtzia o mi rendo de su totu», sa lìtera de un’ergastolanu de Badu ‘e carros

In galera dae cando aiat 16 annos, francu duos de evasione
9 Gennàrgiu 2024
badu 'e carros

“S’afannu proadu petzi a lu pensare de bi mòrrere in galera no est cosa chi si podet contare. M’ant arrestadu sa prima borta in freàrgiu su 1976, cando aia 16 annos, e dae tando, francu una pariga de annos chi mi nche so fuidu dae s’ìsula de Pianosa (1981-83), nche so semper in intro. Beru est chi so responsàbile de unas cantas evasiones, ma dae s’87 in susu mai apo commìtidu reatos in tempos de benefìtziu». Gasi comintzat sa lìtera de unu presoneri ergastolanu de Badu ‘e Carros imbiada a s’assòtziu Socialismo, diritti, riforme de Maria Grazia Caligaris. Chi at faeddadu de «paràulas de isperu ma finas de disisperu». «Como – narat su presoneri -, in su benidore meu bido duas cosas ebbia: o sa gràtzia de pedire o de mi rèndere de su totu».

© RIPRODUZIONE RISERVATA