Brotzu, s’isciòperu de sos sanitàrios de su Nursing Up

Bratzos rugrados pro 24 oras
1 Fiàrgiu 2024
nursing up

Oe sos professionistas sanitàrios de su Brotzu iscritos a su sindacadu Nursing Up sunt rugrende sos bratzos pro 24 oras. Custu mangianu sa manifestatzione a ogros a s’istrutura. A su presente in s’Arnas Brotzu non b’at unu nùmeru dèghidu de operadores sòtziu-sanitàrios, figura chi mancat belle in totu sos repartos. «De custa manera a nois infermieris, chi semus laureados – ant naradu –, nos tocat a assuprire a totu custu boghende tempus e atentziones a sas mansione nostras»

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA