Corbu marinu, prorogadu su pianu triennale in Provìntzia de Aristanis

Pro su cuntenimentu de sos impatos provocados dae su pugione
20 Fiàrgiu 2024
cormorano

S'assessore de sa difesa de s'Ambiente at aprovadu sa pròroga, finas a su 15 de martzu de ocannu, de su Pianu triennale de cuntenimentu de sos impatos provocados dae su corbu marinu in sa Provìntzia de Aristanis cun sas matessi cunditziones e prescritziones de su Pianu matessi. S’istitutzione provintziale, intro cada mese de abrile, at a dèvere trasmìtere a s’Ispra e a su Servìtziu de amparu de sa natura de s’assessoradu, sas ischedas cun sas atividades fatas. Su Corpu Forestale at a vigilare sas operatziones de su pianu fintzas pro su perìodu prorogadu.

immàgine

m.p

© RIPRODUZIONE RISERVATA