“Ita abarrat”, su sìngulu nou de Su Maistu

A disponimentu dae martis su 6 de freàrgiu
3 Fiàrgiu 2024
su maistu ita abarrat

Martis su 6 de freàrgiu essit su sìngulu nou de Su Maistu, est a nàrrere Alessio Mura, unu de sos duos raperis de sa prus nòdida formatzione Balentia. Pro s’artista moguresu, chi nch’istat in Santu Sparau da carchi annu a como, “Ita abarrat” est su de tres traballos solistas a pustis de s’album “Coranta” de su 2015 e de s’Ep”Rispettu” de su 2022. Su traballu – cun sonos annos ‘90 e carchi mirada a sos de oe – at a essire pro Nu*ragika Recordz/Roots, bi l’at produidu Antonio Deidda, in arte Owsir, e l’ant registradu, mixadu e masterizadu in su Sonada Studio di Donori (SU) Andrea Aru e Vladi Frau. In intro sos scratch de Matteo Mura, in arte Dj Wall Dot, chi a su presente est campione italianu DMC e chi dae pagu at pigadu parte a sas finales mundiales di San Francisco (USA). Temas de custa cantzone sunt «su seru e sas dudas, sa crèschida e sas miradas a su tempus coladu, su cùrrere de su tempus» sighende «s’istile clàssicu “conscious” cantadu in sardu». «Su meledu – narat s’artista – est parte de sa natura nostra e non diat pòdere èssere diferente sa cosa. Est pretzisu a nos pregontare ite est chi at a abarrare e ite amus a lassare a sos chi ant a bènnere in fatu nostru». S’essida de su sìngulu cumbinat cun sa lòmpida de sos 49 annos de su raperi e cun sa publicatzione de su vìdeu giradu dae Deidda in tretos de Domusnoas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA