Ranieri: «Cheret chi fatzamus puntos finas in trasferta»

sos faeddos de s'allenadore a pustis de Roma-Cagliari
6 Fiàrgiu 2024
narat ranieri

«Amus cùrridu meda, ma l’amus fatu male. Fintzas mèritu de sa Roma, e ca no est fàtzile a giogare cando retzis una rete a pustis de unu minutu ebbia. Fatu fatu amus retzidu sa segunda. Nois amus proadu a abarrare unidos, a fàghere sa gara nostra. Ma sa Roma fiat prus forte». Custu at naradu mister Ranieri a concruos de sa gara contra a sos capitolinos. Sa classìfica est male posta: «Pro chi nos sarbemus cheret chi fatzamus puntos finas in trasferta. Est una situatzione difìtzile e a sos tifosos lis pedimus de istare galu a costàgiu nostru».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA