Adeguamentu a su Ppr, contributos a sos Comunes

22 milliones e 450mìgia èuros pro istrumentos urbanìsticos dèghidos
18 Martzu 2024
panchina

Publicadu s’avisu pro sa cuntzessione de contributos a sos Comunes pro sa redatzione de istrumentos urbanìsticos comunales in adeguamentu a su Pianu paesagìsticu regionale. pro su triènniu 2024-26 b’at 22 milliones e 450mìgia èuros. Su finantziamentu a sos Entes non nch’at a colare su 90% de sos gastos sustènnidos e rendicontados. Su contributu previdet tres lìnias: A (Pianu urbanìsticu comunale in adeguamentu a su Ppr); B (Pianu particularegiadu de su tzentru de antiga e prima formatzione in adeguamentu a su Ppr); C (Pianu pro sos insediamentos produtivos). Podent pigare parte a s'avisu e benefitziare de su contributu totu sos Comunes de su territòriu regionale chi, a sa data de essida de s'avisu no apant unu Puc e/o unu Ppcm adeguadu a su Ppr o unnu Pip, in vigore, o sos chi su Ppr e/o su Ppcm bi l’apant (semper adeguadu a su Ppr) e chi, cun prescritzione deghennale apant pèrdidu sos contributos pro custa finalidade. Inoghe info prus a minudu

 

Immàgine pexels

© RIPRODUZIONE RISERVATA