Cooperativas, sos contributos pro su potentziamentu econòmicu

Publicadu s'avisu
22 Martzu 2024
aspal

Publicadu s'avisu pùblicu pro sa cuntzessione de contributos pro su potentziamentu econòmicu de sas cooperativas e de sos cunsòrtzios de cooperativas pro su chi pertocat s’annualidade 2024. Sos contributos ant a èssere cuntzèdidos petzi pro s'atuatzione de pianos de investimentu chi punnent a obietivos ispetzìficos de innovatzione e megioru cumpetitivu de s’atividade pròpia. Su pianu de investimentu, presentadu dae sos sugetos proponentes in pare cun sa pregonta de contribuidu, no at a pòdere èssere inferiore a 10mìgia èuros e cheret acumpridu in unu tempus intre sa data de publicatzione de s'avisu e su 31 de nadale de ocannu. Podent rechèdere su contributu sas Sotziedades Cooperativas e sos Cunsòrtzios de cooperativas a mutualidade prevalente, chi no apant giai benefitziadu de s'agiudu in sas annualidades 2022 e 2023. Info prua a minudu inoghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA