In galera non b’at diritu a sa salude. S’ùrtima denùntzia de sa garante

In totu sos 10 istitutos est carente sa presèntzia de su personale sanitàriu
11 Martzu 2024
irene testa

Torrat a chistionare de sas cunditziones sanitàrias de sos presoneris in sas galeras sardas sa garante Irene Testa. Unu disacatu. Agravadu dae su fatu chi in cue intro «b’at unu grandu disàgiu psìchicu». Unos cantos esèmpios. «In Uta su bonu de sos 630 detenudos tenet patologias psìchicas graves cun unu psichiatra ebbia. In Ìsili sa pertzentuale de custas patologias nch’est in s’80% e sa colònia resurtat abbandonada dae s’Asl». In totu sos 10 istitutos est carente sa presèntzia de su personale sanitàriu. Ma, comente narat Testa, «su diritu a sa salude est pro totu sos tzitadinos, fintzas pro sos chi lis ant privadu sa libertade personale issoro».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA