Mozilla e Sardware, un'annu a pustis de Firefox in sardu

Arresonada online intre Delphine Lebédel, Flavia Floris e Adrià Martín
1 Martzu 2024
mozilla sardware

Firefox est unu de is navigadores web prus istimados dae is utentes. Nàschidu in su 2004 (ocannu est duncas su de 20 anniversàriu), est suportadu dae Mozilla, chi est a su matessi tempus una comunidade, una fundatzione e un’azienda cun base in San Francisco. Essende unu programma lìberu e de còdighe abertu, is comunidades linguìsticas sunt incoragiadas a ddu tradùere a is lìnguas issoro. A oe, Firefox est a disponimentu in agiumai chentu lìnguas, e a martzu de s’annu passadu, Sardware nd’at publicadu sa tradutzione in sardu. In ocasione de custu primu anniversàriu de sa versione in sardu, s’iscuadra de localizatzione de Mozilla, dirigida dae Delphine Lebédel, at invitadu a Flavia Floris e Adrià Martín, de Sardware, a una resonada pùblica in lìnia.

In su cursu de su resonu, Flavia Floris —dotoranda de su programma de Tradutzione, gènere e istùdios culturales de s’Universitat de Vic in Catalugna— at ispiegadu sa realidade sotziolinguìstica sarda a is assistentes, e at craridu cuntzetos comente cussu de lìngua minorizada, lìngua subordinada e lìngua minetzada. Adrià Martín, de s’Universidade Istatale de Califòrnia, at sutaliniadu s’isfida chi ìmplicat sa mancàntzia de un’acòrdiu in contu de su modellu ortogràficu pro sa tradutzione de programmas informàticos. Flavia e Adrià ant incoragiadu a sa sotziedade sarda no isceti a impreare is produtos tradùidos dae Sardware, ma fintzas a pigare cussèntzia de s’importu de sa tecnologia lìbera pro sa diversidade linguìstica. In custu sentidu, ant regordadu chi, segundu istùdios ispetzialìsticos, intre su 50 e su 90% de is lìnguas de su mundu at a isparèssere in custu sèculu: “Est responsabilidade de onni persone de impreare tecnologia rispetosa de is deretos linguìsticos de is sardos: est un’isfortzu piticu, e incoragiamus a totus a pigare cussèntzia”. In su resonu, s’est puru fatu presente chi ammancant fèminas in is comunidades de tecnologias lìberas: “a tènnere prus diversidade, inoghe puru, faghet profetu a chie chi siat”, at afirmadu Flavia. Prima de serrare cun is preguntas, Delphine at preguntadu a Flavia de rispòndere in sardu, pro chi su pùblicu podiat intèndere su sonu de s’idioma. A s’agabbu de sa sessione, is ativistas ant respòndidu a is preguntas de su pùblicu in pitzus de su mètodu de traballu e de sa cumpositzione de s’assòtziu, e ant cumpartzidu cussìgios pro chie bògiat contribuire.

Image removed.

Sa resonada intre Mozilla e Sardware podet èssere recuperada dae https://mozilla.hosted.panopto.com/. Mozilla Firefox est a disponimentu in sardu pro dispositivos Android e elaboradores de iscrivania dae su situ www.mozilla.org/firefox/.

Totu sa nostra intelligèntzia

Tenimus progetos meda pro frunire a sa comunidade nostra un’ecosistema de aplicatziones lìberas, èticas, e in sardu, ma tenimus bisòngiu de totu sa nostra inteligèntzia. Contribui oe cun dinare (dae su situ https://www.sardware.org/dona/) o agiunghe·ti a nois: tradutzione, disinnu, gestione de retes sotziales, programmatzione... ònnia agiudu at a èssere fundamentale pro sighire a mantènnere su sardu bivu in s’àmbitu digitale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA