Tàtari, un'àteru mortu in galera. Una birgòngia

Est su de 27 chi ocannu ant disinnadu chi podiat bastare
28 Martzu 2024
sfondonero

Detenudu, presoneri. Òmine. Chi si nch’annanghet a sa lista de sos chi si sunt mortos in galera. Teniat 52 annos e su disinnu l’at pigadu in s’istrutura de Bancali. Fiat torradu a presone su sero in antis a pustis de unu ricòveru e, cunforma a sos problemas chi teniat, non fiat persone de nch’istare in cue. Est su de 27 dae su comintzu de s’annu. Est una birgòngia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA