Ultima generatzione, s'assemblea de Casteddu

«Amus a sighire a falare a carrera, a aprontare atziones de disubbidièntzia tzivile e non violenta»
20 Martzu 2024
Ultima generazione 19 martzu
Eris, 19 de martzu, sos de Ultima Generazione (coalitzione de tzitadinos e parte de su network A22), ant aprontadu una assemblea populare aberta a totu cantos pro chistionare de crisi eco-sotziale e de emergèntzia ìdrica in Sardigna. S’assemblea l’ant fata in pratza Costitutzione setzende·si a chircu, in terra etotu, pro nch’intrare a fundu de sas duas chistiones pesadas. «Deo so oe inoghe cun bois – at naradu Marta, 20 annos – ca so istraca de s’indiferèntzia e de su sentidu de impotèntzia chi comente tzitadinos bivimus in sa carena nostra. So istraca de una polìtica chi non nos rapresentat e chi sa boghe nos nche bogat. Nois, cun custa assemblea e non cun custu ebbia, cussa boghe semus leende·nos·la a nou, a bellu a bellu, ca totu cantos nois tenimus su diritu de disinnare in contu de su benidore nostru». A bisu de sos organizadores s’assemblea est un’esèmpiu de democratzia direta in tempos de polìtica mala e de astensionismu. Sas rechestas? «Unu Fundu de acontzu preventivu, permanente e partetzipadu de nche pònnere annu cun annu in su bilantzu istatale». Dae ue pigare su dinare? «Dae sos Sussìdios dannàrgios in contu de ambiente (Sad), dae sa tassatzione de sos extra-profetos de sas cumpangias fòssiles, dae sa mèngua de istipèndios, prèmios e benefìtzios a sos manager issoro, dae sos gastos de sa polìtica e dae sos gastos militares». «Pro custu – serrant – amus a sighire a falare a carrera, a aprontare atziones de disubbidièntzia tzivile e non violenta, pighende·nos sa responsabilidade de sas atziones nostras in cara de sa repressione, de sos tribunales e de sos protzessos».
© RIPRODUZIONE RISERVATA