Fùbalu, sa Torres punnat a mantènnere sa segunda, su Cagliari sa sarvesa

A pustis de sos ùrtimos disafios
2 Arbili 2024
fùbalu1

Sa matemàtica at giai decretadu s’iscuadra campione de su Girone B de sa Sèrie C. Su Cesena àrtziat deretu a su campionadu cadetu. Sa sotziedade tataresa at fintzas publicadu unu post de parabenes saludende sos promòvidos: «La Torres si congratula con il Cesena Fc per la promozione in serie B, un traguardo meritato dopo una lunga cavalcata». Deretu sas risposta de sos biancu-nieddos: «Vi aspettiamo ragazzi, ve la meritate anche voi. Grazie». Sos ruju-biaitos como tenent 72 puntos e bator garas. Fatu fatu b’est sa Carrarese a 64. Su disafiu imbeniente est cun sa Fermana, ùrtima in classìfica e cun sos matessi puntos de s’Olbia. Sa punna est de mantènnere sa segunda positzione, unu resurtu bonu a beru, in antis de si giogare sos play off cun s’ispera de sighire sos romagnolos in sèrie B. Su Casteddu imbetzes, cun su parègiu de Verona, su pigat unu puntu ebbia lompende·nche a 27, duos in prus de s’Empoli chi, cun cussa positzione nche diat èssere in B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA