«Deretu una lege orgànica». Sos comitados faeddant de mesuras «dèbiles» dae parte de sa RaS

«Si dimandet a sa Giunta s’istèrrida de su Pianu energèticu, sa mapa de su territòriu e cada àteru documentu operativu netzessàriu»
10 Maju 2024
parchi eolici montiferru

«Timimus chi sa caminera leada dae sa Giunta siat dèbile e, cunforma a sas sentèntzias reghentes de sa Corte costitutzionale, destinada a sucùmbere». Est su chi narat su Coordinamentu de sos Comitados contra a s’ispeculatzione energètica. «Nois – agiunghent – creimus chi su puntu de partèntzia de s’arresonu siat su ruolu chi sa Sardigna podet e devet giogare in custu disafiu». Movende dae custu cunsideru su Coordinamentu isterret unas cantas dimandas: «Chie disinnat cantos GW sa Ras at a dèvere produire in su territòriu suo, cun cale tecnologia, caraterìsticas e mannària de sos impiantos de produtzione? Movende dae cale Pianu de abbastu e Pianu istratègicu? Rispetende cale normativa de tutela de su paesàgiu. Chie at a gestire sa fase de essida dae su carbone? Intro de cale tèrmine?» Sas rispostas, a bisu de su Coordinamentu, cherent chircadas in sos poderios e in sas cumpetèntzias esclusivas e cuncurrentes. «Pro custas resones bi diat chèrrere deretu s’adotzione de una lege orgànica chi esplìtzitet su Pianu de Isvilupu regionale e dimandet a sa Giunta s’istèrrida de su Pianu energèticu, sa mapa de su territòriu e cada àteru documentu operativu netzessàriu».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags