Dimandas finas a su 25 de cabudanni pro su crèditu de imposta anti ispopulamentu

Pro mèdiu de s’isportellu telemàticu
9 Maju 2024
www-erzetich-com/

Dae mèrcuris s’8 de maju est ativu s’imbiu telemàticu de sa dimanda pro sa fruitzione de su crèditu de imposta pro sa mesura anti ispopulamentu pro mèdiu de s’isportellu telemàticu https://www.sportellosipes.it. Pro chi s’acumprat s’imbiu cheret insertadu su còdighe unìvocu in antis retzidu a pustis de sa fase de càrrigu de sa dimanda. S’isportellu at a èssere ativu finas a su 25 de cabudanni e fintzas a cantu b’at resursas.

foto pexels de Blaz Erzetic

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA