Fintzas Nurachi e Samassi in sa de 28 editziones de Monumenti aperti

Oe e cras
4 Maju 2024
Pischeredda

Est comintzada oe sa de 28 editziones de Monumenti Aperti. Custu fine de chida ant a èssere sete sos tzentros interessados: Tàtari, Portu Turre, Santu ‘Èngiu, Cuartu, Sant’Antiogu e sas duas noas Nurachi e Samassi, pro sa prima bia in intro de su tzircùitu. Ambas duas biddas sunt campidanesas: sa prima de su Campidanu de Aristanis, s’àtera de su Campidanu de Seddori. E ambas duas mustrant elementos simigiantes de màdrighe massajina. De Nurachi connoschimus su binu biancu tìpicu Vernàccia cun traditzione manna in cussos tretos. Ma in su territòriu, pro more de nch’èssere a làcana cun Cabras, b’at fintzas traditzione de pisca. De Samassi si podet nàrrere chi est terrinu in ue bi bundat s’iscartzofa, protagonista de sa fiera chi li faghent. In sa foto s'òasi de Pischeredda chi s'at a pòdere visitare oe e cras (foto leada dae monumentiaperti.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA