"Torraus a oberri su presoni de s'Asinara" Is primus bulladuras a sa proposta de su Guvernu Monti

26 Marzo 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2043.png

Ascurta custa nova


(S’úrtima nova) – Casteddu, 26 de su mesi de martzu – Su Guvernu est pighendi in cunsidériu sa possibilidadi de torrai a oberri, po is reatus prus grais, comenti cussus prevìdius de su 41 bis po apartenéntzia a organizatzionis mafiosas, su presoni de seguresa in s'ísula de s'Asinara. Ddu at nau unus cantu de diris fait su Ministru de sa Giustítzia Paula Severino, in d-un'ascurtamentu a petus a sa Cumissioni Antimafia. Una proposta chi - narat Maria Grassia Caligaris de s'assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas - arriscat de fai de sa Sardigna un'"Ísula-presoni". "No serbint - acrarat Caligaris - ísulas bunker puru poita funt cuntràrias a is fundamentus costitutzionalis e intraversant su torrai a s'insertai in sa sotziedadi a chini scontat una pena. Sa chistioni a custu puntu est sotziali e pertocat diversus ministerus de cussu a is políticas sotzialis fintzas a cussu de su traballu. Sa Sardigna est istraca de un'impitu de su territóriu chi favoressat su spopulamentu". Narat ca no a s'obertura a nou in s'Asinara (e in totus is ísulas prus pitias) Legambiente puru. "Is esperiéntzias cartzeràrias in is ísulas - scririt s'organizatzioni ambientalista - ant giai cumprovau s'assurdidadi económica e ambientali insoru". E bosàterus ita ndi petzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda


© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.

Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

apropositu de s'asinara e giustu a da torrai aperri cun presonerisi lebiusu finzasa a cincausu de cundana do'iesti u muntronaxciu, pois is guardias sadrasa ,andata hai gui