CANZONE PRO S'ARRIEDDU 'E NARBOLIA

5 Maggio 2012
Image
cantzonis.jpgSa fine 'e freazzu b' ìada un' isbirru


in d'onnia intrada a perras de manzanu;

firmande in grundu cun su frenu a manu

in nue ' pruìne n'des caladu Ischirru;

in su lentòre de su primu 'eranu

mezzos e camios firmàus in s'atru chirru,

e sa campagna a canta e Narbolia

si prene de battalla e polizia.E chena chi essen fattu nudda 'e male

Nello e Alessandro los lèana a su prozessu

pro s'esse postos contras a s'ingressu

de s'ala niedda 'e su mostru infernale,

alas potentes chi fina in tribunale

a las ligare lis naran no es permessu;

e babbu e fizzu a fronte de sa zente

torran cun sa cundenna e s'innozente.

Sa fine 'e arbile in mesu de s'istrada

chentu pessones torradas sun a inìe:

b' at pizzinneddas sezzìdas rie rie

e bezzitteddos in manifestada;

ma sa campagna de birdu est oscurada,

linzolu nieddu pro semper notte e die:

erba e laòre cunzados che in presone,

terra azzegada a chelu e ab istesone.

Pro su connottu de terra e animales

seus cumbattende contra a sos zigantes,

dinare malu de mafia e de brigantes,

politica malàida 'e capitales;

pro custa terra chi siaus solidales

sien sos istranzos che sos abitantes,

e chi un'arbeschida a s'urtimu isteddu

s'ischidet arriende s' Arrieddu.

(Gian Luigi Deiana, 28 aprile)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags