CANZONE PRO S'ARRIEDDU 'E NARBOLIA

5 Maju 2012
Image
cantzonis.jpgSa fine 'e freazzu b' ìada un' isbirru


in d'onnia intrada a perras de manzanu;


firmande in grundu cun su frenu a manu


in nue ' pruìne n'des caladu Ischirru;


in su lentòre de su primu 'eranu


mezzos e camios firmàus in s'atru chirru,


e sa campagna a canta e Narbolia


si prene de battalla e polizia.E chena chi essen fattu nudda 'e male


Nello e Alessandro los lèana a su prozessu


pro s'esse postos contras a s'ingressu


de s'ala niedda 'e su mostru infernale,


alas potentes chi fina in tribunale


a las ligare lis naran no es permessu;


e babbu e fizzu a fronte de sa zente


torran cun sa cundenna e s'innozente.


Sa fine 'e arbile in mesu de s'istrada


chentu pessones torradas sun a inìe:


b' at pizzinneddas sezzìdas rie rie


e bezzitteddos in manifestada;


ma sa campagna de birdu est oscurada,


linzolu nieddu pro semper notte e die:


erba e laòre cunzados che in presone,


terra azzegada a chelu e ab istesone.


Pro su connottu de terra e animales


seus cumbattende contra a sos zigantes,


dinare malu de mafia e de brigantes,


politica malàida 'e capitales;


pro custa terra chi siaus solidales


sien sos istranzos che sos abitantes,


e chi un'arbeschida a s'urtimu isteddu


s'ischidet arriende s' Arrieddu.


(Gian Luigi Deiana, 28 aprile)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags