"Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria"

26 Novembre 2013
Sa lìngua chi at imperau Antoni Cossu
Unu primu apretziamentu a pitzus de sa lìngua, de sa grafia, de is bariantis e arrégulas imperadas de su scridori nostu, est ca Antoni Cossu tenit unu scriri lìmpiu e craru meda. In cussu tempus in ca fut stétiu scritu s’arrumanzu, su 1978/82, tempus innui su cuntrastu chi nci fiat po sa lìngua e sa grafia de su sardu fiat meda abbetiosu, fintzas intzandus nci fiant prupostas s’una contra a is àteras. Ma est de nai ca is arrexonamentus no fiant siguramenti lómpius a su tretu de callentura chi teneus in is diis de oi. Poita oi seus po lompi a scioberus de importu mannu meda po su benidori de sa lìngua sarda, andaus a forrogai in Mannigos de memoria po biri is ainas linguìstigas chi at imperau Antoni Cossu e chi calancunu de custus amostus si podint srebiri. Intzaras intraus illuegus me in su tribbàlliu de su nostu.
Po s’allobamentu de is cumboxis, issu dhas imperat po sa mellus parti, scimpras , simpris, ca su sistema linguìstigu sardu no dhas cràculat, a parti sa /bb/ /b/ cumuna a totu su sardu e sa /ll/ < /l/ piessinnu fintzas de sa cussòrgia arbarikesa:
mama, viagiare, fatu, veturas, cumerciu, oficinas, cumissione, ufiziu, cotu, epuru, apenas, oto, seti, afitu, fruta, note, caminenne, inie, deferentzia, papadu, imaculada, tragheto, acabbadu, prefete, dotori, befe, etc ...
Aici puru in calancunu fuedhu allenu innui ndi arruit sa loba de sa cumboxi: gafè, rulotas, ma teneus fintzas college, hobby, sinottigu, tunnel etc….

Própiu poita s’arrumanzu si ponit in circa de unu sugetu pulìtigu auniu a intru a unu moimentu, podeus biri fintzas sa circa de una lìngua aunia. Antoni Cossu imperat medas bariantis de su sardu e calancuna borta totus in pagu arrigas o fràsias e intzandus bieus in sighia: Tataresu, Gadhuresu, Logudoresu, Campidanesu e fintzas Tabarchinu, cun aciuntas de itallianu e de frantzesu. Ma s’imprùs de s’arrumanzu est giogau aintru de is bariantis arbarikesa, de Santu Lussurzu, e campidanesa. S’Arbarikesu, fintzas de is annus de s’Indipendéntzia Sarda de su Mesutempus, si ponit intramesu is àteras bariantis-mannas de su sardu cumenti a lìngua de “meilogu” o de “mesania” ante literam. Santu Lussurzu, difatis, s’incàsciat aintru de custas làcanas chi funt stétias studiadas de su linguistu Maurìtziu Virdis. Ma chini at fuedhau po primu de sa barianti arbarikesa est stétiu Bitóriu Àngius in su 1799, apustis iat sighiu Antoni Sanna in is diis de oi. Àngius chi cannosciat sa Sardìnnia e dha iat abbisitada totu fintzas po cuncodrai sa parti sarda de su Dizionario, imparis cun Casalis , de is bidhas de su Rennu de Sardìnnia, in custu trabballu iat fintzas scritu contendi a pitzus de sa lìngua de sa Sardìnnia.

Cumboxis chi càmbiant
o mudòngias


Funt is cumboxis: /p,/ /t/, /c/, /f/ surdas, chi lompint a si fai sonarzas candu s’agatant meiboxalis, in fonosintassi: /p> b/, /t> d/, /c> g/, /f> v/;

e sighint a si fai sèmpiri prus débilis fintzas a ndi dhas lassai arrui. Teneus fintzas cumboxis cumenti a sa /c/, chi lompit a /g/, custa lòmpit a /b/ e benit lassada arrui, cumenti in is fuedhus:

cama > gama > bama > un’ama 21;

caddinosa > gaddinosa > baddinosa > addinosa 106;

Custa arrégula de no amesturai su chi ligeus in fonosintassi cun s’arrisultau gràfigu est sighia beni de Antoni Cossu. Sceti in calancunu fuedhu agataus sa muda de sa cumboxi, ma funt sceti una pariga, e custus fuedhus si funt frimaus e furriaus a bariantis beras:

tiaulu 137, diaulu 54,

dada (un’)46, adesset 55,

gallus 88, gafei 110, gafetera 23, gessu 55,

fenenadu 18, venenada 63, (arza)viuda 60.

Cumboxis chi faint su lampalluxi
/b/, /d/, /g/ e /f/,


Sa cumboxi /b/ meiboxalis a primìtziu de fràsia est lassada arrui cun o mancu su sinnu /’/ postu ainnantis in logu de sa cunboxi.

bidda 15, 47, (sa) ’idda 15, 132, idda 44, 75,

(d-unu) ’eranu bonu 155, (in) beranu 16,

Bòinti 80, (chi) òinti 80 ,

(sa) irigonza 69, (de) birigonza 105, un’irigonza 100, (sa) bregungia 115 ,

(ateru)’ighinu 9, (sos) bighinos 9, 10, (su) ’entu 21,

ola ola 58, ’olidu 58, (lu) ’ides 31,

(sa) oghe 46, boghes 46, (frisca) oddida 7,

(de) ’uca 13, (una) ucada de ’inu 92, (de) ucadas de binu 92.

Sa /g/


(de) ustare 7, 85, 119, (un)’ustigheddu 7,

ulteddos 89, uturos 90,

(su) inugu 57, (un)’utiu 61,

(!) Asi 25, asie 167, Gasi 27, gasi 167,

rassu 78, rassa 106,

(un)’ama 21,

addinosa 106,

’erdas 8.

Sa /b/ segundària


bessin 21, 65, 24, ’essit 17, bessidu 11, dd’essire 13, bessimos 27, bessinnesiche 34, ch’essit 18, 23, 38.

Sa /d/


eu 30, ’e 14, eretu 65, eretas 96.

sa /f/


imis 123.

Manìgiu pagu frimu
de sa /b/ /e sa /bb/


Santziainedhu de sa /bb/ e /b/:

abbarro 18, abarramos 31,

fabbricas 37, frabicas 36,

abboinare 118, aboghinat 61, 40,

tribballiana 19, triballiu 25, triballiare 149,

frebba 112, freba 100.

Imperu currégiu de sa loba /bb/:

abbabbalocaos 23, abbaidan 24, abbandonare 25, abbaidare 28, abbile 29, babbu 44, 60, abbisongiu 74, acabbadora 37, ebbia 149, acabbadu 167.

Mancàntzia de sa loba /bb/:

libertade 25, gabinete 38, frobire 38, arribana 28, roba 29, labaru 78, arribai 61, stabilimentu 100, responsabili 101, arroba 119.

Sa /dh/ cìrdina
o cacuminali


Antoni Cossu no imperat unu piessinnu po sa /dh/ cacuminali e dh’assentat cun sa loba /dd/:

dda 100, bidda 47, mucaloreddu 73, ridinnesidda 80, Casteddu 78, pubiddu 75, cuddos 98, pireddu 105, troddia 105, addinosa 106, ddos 122, faeddos 123, caddu 130.

In su liòngiu /nd/ in sa barianti de su sardu chi fuedhat issu sa /d/ benit assimbillada a sa /n/ lompendi a /nn/:

nn’essit 17, nn’antada 16, mannigos 167, aboghinanne 40, ilbannidanne 76.

Su /k/


Antoni Cossu no at mai imperau su /k/ cumenti sinnu po torrai sa cumboxi coembarza surda, aintru de s’arrumanzu, ma dh’agataus, imperada sceti, in s’ùrtima pàgini de su lìbburu, in su fuedhu koa, candu issu est sprichendi su pentzamentu suu a pitzus de sa scridura, grafia, de sa lìngua sarda. No si scit ita pentzai, chi siat unu sbàlliu o una de is “portadas” de Antoni Cossu cumenti a cussas, e ndi agataus medas, chi pigant a brullas is pulìtigus. Forsis ca innoi in acabbu, a koa, de s’arrumanzu si bolit brullai, unu pagu, de is “grafistas-linguistas”?


Sa /j/


In su manìgiu de custa cumboxi agataus Antoni Cossu chi bandat a zinetes 58, difatis issu dh’imperat beni cun:

buju 11, 43, messaju 52, 128, maju 26,

cojas 166, soja 158, 166, ruju 30, 49;

ma dhu torrat cun sa /i/:

ildimaiada 45;

in santzianedhu cun /y/:

casteddaju 55,

casteddaya 109, casteddayu 119, 121;
in lampalluxi cun /v/:

jazos 91, 92, 104, viazos 28, 42;
in cumintzu de fuedhu dhu torrat fintzas:

jua 94, jucher 157,

jaga 40, 91, jaganu 40, janna 100, 104;
amesturau in s’antrotoponomàstiga:

Jubanne 75, 76, Ruju 21, 23, Jorgi 108, 109, Jacu 64,

Santa Justa 119, Sa Jara 118, Aidumajore 97;
matessi sinnu:

Santa Jilla 120, Jerzu 119;

ma arrisultaus difarentis:

lompit a cumboxi /Jilla/ [Gilla],

e lompit a boxali Jersu [Iersu].

Sa /q/


Su nostu no at mai imperau su sinnu /q/, ma at sèmpiri imperau sa /c/:

cuadru 125, cuestore 113, acua 101 (sceti otu bortas in totu su lìbburu), chistione 140, cuartieri 113, chietos 94, tranchillios 85, tranchillios 70, calincunu 110, calicunu 111, cales 110…etc. Imperat sa /q/ sceti in fuedhus itallianus, latinus e aligheresus.

Is liòngius
/gl/ e /gn/


Is maneras difarentis de torrai custus duus liòngius in sardu, chi no funt meda crarus fintzas in itallianu e ni àteras lìnguas de s’arrumània, si fait cumprendi, chi nci ndi fessit galu abbisóngiu, chi sa grafia no est sa lìngua.

Difatis su latinu fait sèmpiri: glis gliris, glomuerus, glauco, gloria..etc..

Intamus s’itallianu fait siat:

glicine, glucosio e globale,

e siat:

famiglia, biglia, figli, bottiglia....etc.;

tenit unu matessi sinnus po duus sonus difarentis.

Su liòngiu /gl/ no est mai imperau de Antoni Cossu in fuedhus sardus, ma est imperau sceti in fuedhus itallianus.

Su liòngiu /gn/ Antoni Cossu dhu imperat sceti in is personis chi fait chistionai in is bariantis campidanesas e gadhuresa e fintzas pagus bortas. Dhu agataus scritu de aici sceti duas bortas in d-una de is tres scritas, chi nci funt pintadas in is muredhus de su portu de Terranoa, chi is disterraus si faint scriri a pinzellu fintzas in is carrotzerias de is veturas e de is arrulotas:

Sardinnia = Colunia 23, Sardigna = Colonia 23, Sardinnia = Culunia 23,

a pàgini 23 po sa primu borta;

Sardigna 68, Sardigna 68, fintzas custu fuedhu est imperau in sa matessi pàgini, ma postu in buca a unu campidanesu, po sa segunda borta, perou torrat illuegus a imperai giai in is pàginis avatu:

Sardinnia 69, Sardinnia 70,

Candu Antoni Cossu is àteras bortas imperat su liòngiu /gn/ est gioghendi, befianu, cun assentadura de arregistru bàsciu e brullanu:

Migne 141, Migne 141, Minne 141;

vissignoria 67.

Sa /tz/ e /z/


In sa de cuatru cussòrgias de sa lìngua sarda, s’arbarikesa, aintru de innui s’agatat fintzas Santu Lussurzu, dhui at una partigularidadi chi est cussa de torrai, sulai e imperai, cun /tz/ su digamu o liòngiu /CJ/ /TJ/ chi benit de su latinu. In is àteras cussòrgias lacanantis a cussa arbarikesa custu liòngiu latinu benit torrau cun /t/ e /th/.

Ma cumenti a sinnu, grafema no est imperau cun meda frimesa, ca bieus a Antoni Cossu torrai /CJ/ e /TJ/ siat cun /tz/ e siat cun /z/:

1) imperat /tz/ po s’afrisianti sintziarza surda,

minorantzia 129, relatziones 42, opositzione 126, passentzia 26, lissentza 114, cuscentzia 134, passentzia 134, amicitzia 136;

2) imperat fintzas sceti sa /z/ po su matessi sonu torrau àteras bortas cun /tz/:

finanzia 130, stanzia 54, stanza 102, presidenzia 97, vacanzias 35, Barzellona 11, Zivitavecchia 9,

populazione 113, direziones 95, programmazione 145,

opposizione 145, terzu 127, servizius 50;

3) ma imperat /z/ fintzas po torrai s’afrisianti dentali sonarza:

zuzes 114, zaunzos 92, zuarzos 53, zustu 16, 100, 111, zunta 109, ziminera 24, zuzina 73, zornales 109, zuze 133,

zometros 130, zometras 130, zuzina 73, zuzina 142;

agataus fintzas custu:

letzitimos 33;

chi est sonu, fonema, afrisianti papadularzu, ma sonarzu e de torrai cun sceti sa /z/.

Sa scexa /x/


boxi 18, cuxinai 134, paxi 134, strexu 134, arrexoni 135, erbixeddas 135, trassixeddas 122, furriadroxus 137, brabaxinu 143, cixiri 143, Efixeddu 89, binixeddu 90, luxi 97.

Sa scexa no sèmpiri est imperada cun firmesa de aici, ma custu sonu, fonema, meda bortas dh’agataus torrau cun su digamu /sc/ po sa barianti campidanesa:

meiscinas 74, boscisceddas 140, duscinas 141, 142, prascint 117, arrescioni 116, matisceddas 86. Ma imperat /ss/ chi est sa bessida arregulari po torrai su liòngiu /sc/ in arbarikesu:

ussita 114, ussieri 109, rinassita 37, ambassadore 28, lassare 92, issopero 32, maressallu 79;

ma eus agataus fintzas:

sopero 43,

chi est unu “ipercorrettismo” ca est nau de unu campidanesu, scriendindhu perou, a pitzus de unu arrastu logudoresu, innui si lassat arrui sa “pròstesi” /is/ po dhu “campidanesitzai mellus”.

Sa pròstesi de sa /i/
Ainnantis de /st/, /sc/ e /sp/


Custa est s’arrégula chi Antoni Cossu manigiat cun prus firmesa e dh’arrispetat ponendidha sèmpiri ainnantis de sa /st/, /sc/ e /sp/:

sp)

ispetanne 21, 165, Ispannia 11, ispuligo 56, ispratos 25; ispizu 41, ispetzia 41, ispalada 10, ispramada 8;

sc)

iscultadu 57, iscalpas 60, iscriere 100, iscontzas 100, isconchinanne 38, iscarrugada 17, iscazatoriu 14, iscracallios 105, iscracanzu 17, iscultada 13, iscola 15, iscusa 27;

st)

istulamisi 17, istabilimento 100, istintinare 101, istudiu 125, istruida 134, istudiantina 58, istabilire 160;

Àterus piessinnus
Sa /d-/ eufòniga


Antoni Cossu imperat fintzas sa lineedha /-/ po pratziri una cumboxi eufóniga collocada sceti po sulai mellus su fuedhu:

d-unu 11, 93, d-una 8, d-onni’ 9, d-onnia 78, 93, 126,

d-onzi 144, 146, d-onnia 93, d-una 8, d-onzi 144;

ma imperat sa lineedha /-/ fintzas in custus fuedhus po pratziri una boxali no etimulògiga:

e-totu 16, e-i 8, 71, a-i 31, 98, cu-i 138, 93,

tot-unu 21, ddu-e 8, 65, che-i 137, 159,

a-b atere 68, 94, i-dd’aiat 69.

Su /^/


Sinnu imperau po inditai sa boxali /î/ longa, dhu agataus sceti una borta in su fuedhu:


dîs 134.

francudefabiis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags